+355 44 536 660 [email protected]

Deklarata mbi Rrezikun

OxTrade ka si qëllim edukimin dhe ndërgjegjësimin e tregut mbi risitë dhe oportunitetet në fushën e menaxhimit të parasë. Tregu i valutave ofron mundësi përfitimi për të gjithë investitorët (individë, profesionistë, institucione) që kërkojnë të shtojnë burimet e të ardhurave, ose për ti optimizuar ato.

Transaksione spekullative me rrezikshmëri të lartë financiare.

Kujdes! Transaksionet në FOREX & CFD janë shumë spekullative, me levë të lartë financiare, dhe mbartin një nivel të lartë rreziku dhe nuk janë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Mund të humbisni një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar, rrjedhimisht nuk është e këshillueshme të spekulloni me kapital që nuk mund të përballoni të humbisni.

FOREX & CFD janë produkte financiare komplekse, dhe si të tillë mbartin një nivel të lartë rreziku financiar. Shumica e produkteve të tregtuara në platformat e OxTrade nuk kanë afate maturimi, dhe është vetë investitori qe vendos se kur instrumenti i përzgjedhur duhet maturuar, ose kur duhet hapur ose mbyllur transaksioni.

Pranimi i rreziqeve

Investitorët, klientët dhe kushdo që akseson platformat e OxTrade, i kupton, është i ndërgjegjshëm, dhe i pranon rreziqet e transaksioneve në këto platforma. Gjithashtu, investitorët, klientët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade deklaron se është financiarisht i gatshëm, dhe pranon të marrë përsipër humbjet e kapitalit të investuar.

Rreziqe teknike

Tregtimi online nëpërmjet internetit.

Shoqëria Platinium Investment Sh.p.k. nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, nga mosfunksionimi, keqfunksionimi, ndërprerja e shërbimit ose e lidhjes me internetin.

Tregtimi nëpërmjet telefonit.

Shoqëria Platinium Investment Sh.p.k. nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, nga mosfunksionimi, keqfunksionimi, ndërprerja e shërbimit ose e lidhjes nëpërmjet sistemit telefonik, dhe nuk garanton disponueshmërinë e lidhjes telefonike.

Rreziqet e tregut

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade pranojnë se tregjet mund të kenë momente aktiviteti jonormale, si rrjedhojë e ngjarjeve të mundshme ekonomike ose politike, duke përfshirë dhe pa u kufizuar në lajmet dhe përditësimet mediatike, të cilat ndikojnë në afatet e ekzekutimit, ose në ekzekutimin ose jo të transaksioneve të instruktuara.

Komunikimi

OxTrade nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, si rrjedhojë e vonesës në komunikim ose të mos marrjes të njoftimeve të dërguara nga OxTrade.

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade, pranon se informacioni i transmetuar nëpërmjet E-mail, pavarësisht se mund të jetë i kodifikuar, nuk është i mbrojtur nga aksesi i personave të paautorizuar.

Terminologjia

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade pranon se është informuar me Terminologjinë Forex, e cila përmban fjalorin bazë të termave të përdorura në Forex.

Kostot e operimit në Forex

Para se të angazhohen në transaksionet Forex klientët duhet pranojnë se janë në dijeni dhe i kuptojnë kostot e angazhimit të listuara më poshtë:

  • Spread
  • Swap
  • Komisione

Kufizimi financiar & ligjor

Investitori, klienti, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade, deklaron se zhvezh nga përgjegjësia shoqërinë Platinium Investment Sh.p.k., për cdo transaksion të ndërmarrë nga ata vetë (investitori, klienti, kushdo që akseson platformat e OxTrade), në mënyrë të vetëdijshme apo aksidentale, nëpërmjet llogarisë së tyre personale.

Konflikti i interesit

OxTrade nuk është kundërparti në transaksionet tuaja, dhe si e tillë nuk ka konflikt të drejtpërdrejtë interesi.

Deklarata mbi Rrezikun

OxTrade ka si qëllim edukimin dhe ndërgjegjësimin e tregut mbi risitë dhe oportunitetet në fushën e menaxhimit të parasë. Tregu i valutave ofron mundësi përfitimi për të gjithë investitorët (individë, profesionistë, institucione) që kërkojnë të shtojnë burimet e të ardhurave, ose për ti optimizuar ato.

Transaksione spekullative me rrezikshmëri të lartë financiare.

Kujdes! Transaksionet në FOREX & CFD janë shumë spekullative, me levë të lartë financiare, dhe mbartin një nivel të lartë rreziku dhe nuk janë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Mund të humbisni një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar, rrjedhimisht nuk është e këshillueshme të spekulloni me kapital që nuk mund të përballoni të humbisni.

FOREX & CFD janë produkte financiare komplekse, dhe si të tillë mbartin një nivel të lartë rreziku financiar. Shumica e produkteve të tregtuara në platformat e OxTrade nuk kanë afate maturimi, dhe është vetë investitori qe vendos se kur instrumenti i përzgjedhur duhet maturuar, ose kur duhet hapur ose mbyllur transaksioni.

Pranimi i rreziqeve

Investitorët, klientët dhe kushdo që akseson platformat e OxTrade, i kupton, është i ndërgjegjshëm, dhe i pranon rreziqet e transaksioneve në këto platforma. Gjithashtu, investitorët, klientët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade deklaron se është financiarisht i gatshëm, dhe pranon të marrë përsipër humbjet e kapitalit të investuar.

Rreziqe teknike

Tregtimi online nëpërmjet internetit.

Shoqëria Platinium Investment Sh.p.k. nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, nga mosfunksionimi, keqfunksionimi, ndërprerja e shërbimit ose e lidhjes me internetin.

Tregtimi nëpërmjet telefonit.

Shoqëria Platinium Investment Sh.p.k. nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, nga mosfunksionimi, keqfunksionimi, ndërprerja e shërbimit ose e lidhjes nëpërmjet sistemit telefonik, dhe nuk garanton disponueshmërinë e lidhjes telefonike.

Rreziqet e tregut

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade pranojnë se tregjet mund të kenë momente aktiviteti jonormale, si rrjedhojë e ngjarjeve të mundshme ekonomike ose politike, duke përfshirë dhe pa u kufizuar në lajmet dhe përditësimet mediatike, të cilat ndikojnë në afatet e ekzekutimit, ose në ekzekutimin ose jo të transaksioneve të instruktuara.

Komunikimi

OxTrade nuk mban përgjegjësi ligjore ose financiare për asnjë humbje, reklamim, dëmtim, të shkaktuar në mënyre të drejtpërdrejtë ose jo, si rrjedhojë e vonesës në komunikim ose të mos marrjes të njoftimeve të dërguara nga OxTrade.

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade, pranon se informacioni i transmetuar nëpërmjet E-mail, pavarësisht se mund të jetë i kodifikuar, nuk është i mbrojtur nga aksesi i personave të paautorizuar.

Terminologjia

Klientët, investitorët, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade pranon se është informuar me Terminologjinë Forex, e cila përmban fjalorin bazë të termave të përdorura në Forex.

Kostot e operimit në Forex

Para se të angazhohen në transaksionet Forex klientët duhet pranojnë se janë në dijeni dhe i kuptojnë kostot e angazhimit të listuara më poshtë:

  • Spread
  • Swap
  • Komisione

Kufizimi financiar & ligjor

Investitori, klienti, ose kushdo që akseson platformat e OxTrade, deklaron se zhvezh nga përgjegjësia shoqërinë Platinium Investment Sh.p.k., për cdo transaksion të ndërmarrë nga ata vetë (investitori, klienti, kushdo që akseson platformat e OxTrade), në mënyrë të vetëdijshme apo aksidentale, nëpërmjet llogarisë së tyre personale.

Konflikti i interesit

OxTrade nuk është kundërparti në transaksionet tuaja, dhe si e tillë nuk ka konflikt të drejtpërdrejtë interesi.

KUJDES!

Transaksionet me levë financiare mbartin një nivel të lartë rreziku dhe nuk janë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Mund të humbisni një pjesë ose të gjithë kapitalin e investuar, rrjedhimisht nuk është e këshillueshme të spekulloni me kapital që nuk mund të përballoni të humbisni. Para se të filloni të tregtoni lexoni me kujdes Deklaratën për Rrezikun.

Rezervo një konsultë falas

Informohu mbi llojet e llogarive dhe mundësitë që ju jep OxTrade.

Jeni rregjistruar me sukses! Do t'ju kontaktojmë së shpejti